Komisia pre mládež

Komisia pre mládež je združuje laikov a kňazov angažovaných v pastorácii mládeže na diecéznej platforme za účelom hľadania a kreácie vízie na základe znamenia čias a tiež tvorby stratégie, aby sa dosahovali ciele tejto vízie. KpM koordinuje a vyvíja činnosť s mládežou v Žilinskej diecéze, v ktorej je 10 dekanátov.

Za každý dekanát je poverený pre túto činnosť jeden laický mládežnícky koordinátor. Ďalšími členmi komisie môžu byť kňazi a laici angažovaní v pastorácii mládeže a tiež zástupcovia cirkevných združení alebo hnutí zameraných na prácu s mládežou. Riaditeľom KpM je kňaz Žilinskej diecézy ustanovený diecéznym biskupom.

NAŠA ČINNOSŤ

 1. koordinovať pastoračné aktivity zamerané na mládež na diecéznej úrovni a zabezpečiť prepojenie dekanátov diecézy v pastorácii mládeže
 2. organizovať celodiecézne podujatia duchovného charakteru
 3. zabezpečiť informačné prepojenie KpM s Biskupským úradom v Žiline, prepojiť KpM s Radou pre mládež a univerzity KBS a inými diecéznymi komisiami pre mládež na Slovensku
 4. spolupracovať s univerzitnými pastoračnými centrami (UPC) pri pastoračnej činnosti študentov na fakultách vysokých škôl
 5. koordinovať prednáškovú a vzdelávaciu činnosť pre mládež
 6. koordinovať predevanjelizačné iniciatívy v oblasti športu a kultúry prostredníctvom Diecéznej animátorskej školy (DAŠ) pripravovať animátorov (dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou) pre mládežnícke spoločenstvá a pre prácu s malou skupinkou (napr. birmovancov) vo farnostiach
 7. vytvoriť Misijný tím v diecéze, ktorý by pripravoval evanjelizačnú a katechetickú činnosť
 8. vytvoriť Diecézne centrum prijatia pre mládež a koordinovať jeho činnosť
 9. spolu s tímom odborných spolupracovníkov pripravovať a viesť formačné kurzy a stretnutia pre vedúcich spoločenstiev (lídrov) a animátorov
 10. poskytovať poradenstvo pre kňazov, animátorov a lídrov v oblasti práce s mládežou
 11. vydávať metodické materiály, multimediálne materiály a pomôcky vhodné pre prácu s mládežou
 12. koordinovať prípravu a účasť mladých Žilinskej diecézy na rôznych celoslovenských a medzinárodných podujatiach duchovného charakteru
 13. prehlbovať vedomie zodpovednosti mladých ľudí za novú evanjelizáciu v prostrediach, kde sa Cirkev dostane iba prostredníctvom laikov, ako aj zodpovednosť za spoločnosť v ktorej žijú

CIELE, VÍZIE

Chceme:

 1. byť mostom pre spoločenstvá, zvlášť pre spoločenstvá mládeže
 2. byť nositeľmi duchovného dedičstva pre ďalšie generácie
 3. vytvárať koncept udržateľnej neustálej novej evanjelizácie a formácie mladého človeka pre plnohodnotný život v každej oblasti (7 oblastí vplyvu v spoločnosti: kultúra, biznis, školstvo, náboženstvo, politika, rodina, médiá)
 4. vytvárať priestor pre profesionálne angažovanie laikov v Cirkvi a odbremenenie kňazov vo farnostiach (pastoračná asistencia)