FORMÁCIA

DIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

je neformálne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človeku formáciu, aby  aktivitou a rozvíjaním svojich schopností a talentov pomáhal pri evanjelizácii mladých v Cirkvi, hlavne vo farnosti.

Na konci dvojročnej formácie mladých ľudí očakávame vo farnostiach oživenie a vznik nových spoločenstiev, aktivít, podujatí a systematickejšiu prácu s mládežou. Mládež by mala mať horlivosť a byť schopná evanjelizovať medzi svojimi rovesníkmi. Po skončení animátorskej školy by mal byť absolvent aktívnym pomocníkom kňaza pri pastorácii vo farnosti.

Momentálne prvý ročník je v novej podobe ako Príď Kráľovstvo Tvoje 2018

Táto ročná formácia sa počíta ako prvý ročník DAŠ (s možnosťou pokračovať druhý rok už ako DAŠ)

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Zameranie DAŠ

tvoj osobný rast – obnova duchovného života – formácia – rozvoj talentov – tvoje miesto – služba – evanjelizácia

  • identita – sebapoznanie a sebaprijatie
  • orientácia – základné pravdy viery, evanjelium o Božom kráľovstve
  • učeníctvo – moje miesto v Cirkvi a v spoločenstve
  • nová evanjelizácia – prehlbovanie osobného vzťahu k Bohu
  • apoštolát – kompetencie pre službu

 

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 2 roky

Forma: trojdňový blok (víkend) raz mesačne

Trojdňový blok:

  • piatok (18.00 – 22.00) – 4 hodiny
  • sobota (7.30 – 12.30, 14.30 – 18.00, 19.00 – 22.00) – 12 hodín
  • nedeľa (8.00 – 12.00) – 4 hodiny

Celková hodinová dotácia: 200 h

Podmienka absolvovania akreditovaného vzdelávania: 80 % z dotácie vzdelávacej aktivity, t. j. 160 hodín a úspešné absolvovanie záverečných skúšok.daš dcza

Miesto konania a termíny

Miesto vzdelávania:

internát, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná ul. 137, Čadca

Príspevok na ubytovanie a stravu 20 € (možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou pre absolvovanie DAŠ)

1. 28. – 30.9. 2018
2. 26. – 28.10. 2018
3. 23. – 25.11. 2018
4. 14. – 16.12. 2018
5. 18. – 20.1. 2019
6. 22. – 24.2. 2019
7. 22. – 24.3. 2019
8. 24. – 26.5. 2019
9. 10. – 14.7. 2019 (letné sústredenie)