FORMÁCIA

DIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

je neformálne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človeku formáciu, aby  aktivitou a rozvíjaním svojich schopností a talentov pomáhal pri evanjelizácii mladých v Cirkvi, hlavne vo farnosti.

Na konci dvojročnej formácie mladých ľudí očakávame vo farnostiach oživenie a vznik nových spoločenstiev, aktivít, podujatí a systematickejšiu prácu s mládežou. Mládež by mala mať horlivosť a byť schopná evanjelizovať medzi svojimi rovesníkmi. Po skončení animátorskej školy by mal byť absolvent aktívnym pomocníkom kňaza pri pastorácii vo farnosti.

Momentálne prvý ročník je v novej podobe ako Príď Kráľovstvo Tvoje 2018

Táto ročná formácia sa počíta ako prvý ročník DAŠ (s možnosťou pokračovať druhý rok už ako DAŠ)

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Život sme nedostali preto, aby sme ho žiarlivo strážili pre seba samých, ale preto, aby sme ho darovali. Neschovávajte svoje talenty! Stavte na veľké ideály, na také, čo rozširujú srdce, na ideály služby, ktoré umožnia vašim talentom, aby sa rozmnožili.

pápež František

Zameranie DAŠ

tvoj osobný rast – obnova duchovného života – formácia – rozvoj talentov – tvoje miesto – služba – evanjelizácia

  • identita – sebapoznanie a sebaprijatie
  • orientácia – základné pravdy viery, evanjelium o Božom kráľovstve
  • učeníctvo – moje miesto v Cirkvi a v spoločenstve
  • nová evanjelizácia – prehlbovanie osobného vzťahu k Bohu
  • apoštolát – kompetencie pre službu

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 2 roky

Forma: trojdňový blok (víkend) raz mesačne

Trojdňový blok:

  • piatok (18.00 – 22.00) – 4 hodiny
  • sobota (7.30 – 12.30, 14.30 – 18.00, 19.00 – 22.00) – 12 hodín
  • nedeľa (8.00 – 12.00) – 4 hodiny

Celková hodinová dotácia: 200 h

Podmienka absolvovania akreditovaného vzdelávania: 80 % z dotácie vzdelávacej aktivity, t. j. 160 hodín a úspešné absolvovanie záverečných skúšok.

daš dcza

Miesto konania a termíny

Miesto vzdelávania:

internát, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná ul. 137, Čadca

Príspevok na ubytovanie a stravu 20 € (možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou pre absolvovanie DAŠ)

1. 28. – 30.9. 2018
2. 26. – 28.10. 2018
3. 23. – 25.11. 2018
4. 14. – 16.12. 2018
5. 18. – 20.1. 2019
6. 22. – 24.2. 2019
7. 22. – 24.3. 2019
8. 24. – 26.5. 2019
9. 10. – 14.7. 2019 (letné sústredenie)

Od roku 2016 sa pripravuje nová akreditácia.
Budú sa meniť aj vzdelávacie témy vzhľadom na znamenia čias a situáciu, v akej sa nachádza dnešná mladá generácia.

Prejsť na začiatok