DIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

Diecézna animátorská škola je neformálne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človeku formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností a talentov pomáhal pri evanjelizácii mladých v Cirkvi, hlavne vo farnosti. Na konci dvojročnej formácie mladých ľudí očakávame vo farnostiach oživenie a vznik nových spoločenstiev, aktivít, podujatí a systematickejšiu prácu s mládežou. Mládež by mala mať horlivosť a byť schopná evanjelizovať medzi svojimi rovesníkmi. Po skončení animátorskej školy by mal byť absolvent aktívnym pomocníkom kňaza pri pastorácii vo farnosti. Momentálne prvý ročník je v novej podobe ako Príď kráľovstvo tvoje. Táto ročná formácia sa počíta ako prvý ročník DAŠ (s možnosťou pokračovať druhý rok už ako DAŠ). Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Zameranie DAŠ

  • tvoj osobný rast – obnova duchovného života – formácia – rozvoj talentov – tvoje miesto – služba – evanjelizácia
  • identita – sebapoznanie a sebaprijatie
  • orientácia – základné pravdy viery, evanjelium o Božom kráľovstve
  • učeníctvo – moje miesto v Cirkvi a v spoločenstve
  • nová evanjelizácia – prehlbovanie osobného vzťahu k Bohu
  • apoštolát – kompetencie pre službu

 

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 2 roky

Forma: trojdňový blok (víkend) raz mesačne

Trojdňový blok:

  • piatok (18.00 – 22.00) – 4 hodiny
  • sobota (7.30 – 12.30, 14.30 – 18.00, 19.00 – 22.00) – 12 hodín
  • nedeľa (8.00 – 12.00) – 4 hodiny

Celková hodinová dotácia: 200 h

Podmienka absolvovania akreditovaného vzdelávania: 80 % z dotácie vzdelávacej aktivity, t. j. 160 hodín a úspešné absolvovanie záverečných skúšok.

Vzdelávacie témy akreditované MŠVVaŠ SR

Manažment Psychológia Pedagogika voľného času a didaktika Etika Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Spolu
Počet hodín 24 12 23 7 4 70

Vzdelávacie témy certifikované KBS

Základy teológie Prakticka teológia

Sociológia a sociálna náuka Cirkvi

Spolu
Počet hodín 30 91 9 130


Miesto vzdelávania: internát, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná ul. 137, Čadca

Príspevok na ubytovanie a stravu 20 € (možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou pre absolvovanie DAŠ)