Ľudia vo všeobecnosti začali mať v tomto viditeľnom svete v podstatne zvýšenej miere vidinu peňazí a týmto pádom sa doba pre ľudí stáva čoraz viac náročnejšou. Na jednej strane peniaze predstavujú mamonu (modlu – symbol, ktorý ľudia uctievajú pred Bohom za účelom vytvárania falošných predstáv, resp. ilúzií dosiahnuť na tomto svete blahobyt, čím sa stávajú závislými od peňazí a tiež aj sebeckejší), na druhej strane sa peniaze dajú použiť aj na dobré účely a tým pádom sú považované za dar. V dnešnej dobe sa žiaľ nekladie dôraz na kvalitu odvedenej práce, ale na kvantitu, rýchlosť, dodržanie načasovaných termínov. Týmto je človek vystatovaný neustálym tlakom, stresom, ktoré vo veľkej miere vplývajú na jeho zdravie. Tendencia ľudstva smeruje k tomu, že všetko je v dnešnej dobe o biznise. Kvalita produkcie sa rapídne znižuje a ľudstvo si v podstate začína vystačovať s “priemerom“. Len aby sa zákazníkovi predal nejaký funkčný výrobok a bol z toho nejaký zisk.

Čo sa týka duchovného aspektu, tak je k tomu možné vyjadriť nasledovné stanovisko:

Mamona (peniaze) má výrazný dopad na medziľudské vzťahy. Ľudia sa už nepozerajú na svojich bratov a sestry (Božím pohľadom milované sestry a milovaných bratov), ale ako na konkurenciu, ktorú je potrebné utláčať a nič jej nedopriať…
Diabol intenzívne využíva ľudskú slabosť a vstupuje tam, kde mu to človek vplyvom zranení umožní (dôsledkom negatívneho zmýšľania sú falošné útechy a kompenzácie – ktoré smerujú k tendencii spoliehania sa na vlastné sily a schopnosti).
To, čo vychádza z duše a nie je uzdravené, tak sa prejavuje formou emócií, ktoré v človeku vyvolávajú pochybnosti, strach, kontrolu nad svojím životom a vecami, neodpustenie, falošné a ideálne predstavy … Preklínanie, porovnávanie, pýcha, ponižovanie, posudzovanie, hnev, agresivita – zjednodušene povedané pokúšanie a navádzanie na hriech, čo spôsobuje prerušovanie intímneho vzťahu človeka a Boha ako Otca. Človek je zahanbený, ale aj pyšný, prípadne sa jeho srdce zatvára prejavmi sebaľútosti, čo má výrazný dopad na jeho identitu. Je to veľmi smutné pozorovať to, ako si diabol získava cez materiálne hodnoty duše ľudí. Panna Mária jasne poukazuje na to, aby sme sa my Božie deti neustále modlili za nás hriešnikov. Má to svoj hlboký zmysel a zároveň sú to aj skúšky, ktorými si Boh – Otec preveruje našu vieru. Chce nám pomôcť, záleží mu na nás, na každom jednom z nás. Je to obdivuhodné, ako originálne sa prejavuje v každom z nás . Aj keď máme krízu a cítime sa zle, má to svoj hlboký zmysel – duša sa očisťuje a človek mení zmýšľanie. Človek zvádza duchovné boje a boje so sebou samým, ale nikdy nie je sám a nikdy ho Boh – Otec nevystatuje takým skúškam, ktoré by neuniesol.

Po duchovnej stránke možno peniaze (ako finančný prostriedok) rozdeliť do dvoch kategórií:

  1. peniaze vnímať ako dar: pod týmto vyjadrením si predstavujem využívať peniaze ako prostriedok, ktorý slúži pre potešenie, obohatenie a radosť voči sebe, obzvlášť voči druhým ®čo znamená v prípade prijatia druhej strany vyjadrenie pozitívnej emócie a vybudovanie si určitého rešpektu. Pokiaľ voči tomuto obdareniu nemá darca žiadne záväzky, ide o skutok nezištnej lásky. Darcu patrične za to Boh aj odmení. Peniazmi možno podporiť aj záchranu ľudského života, či dlhodobo žijúci vysnívaný, prípadne doposiaľ neuskutočnený sen osobnosti (zájazd, návšteva určitej destinácie, stretnutie celebrity, či    podpora zdravia, pomoc chorým, podpora charitatívneho podujatia, venovanie auta, nejakého zážitku – let balónom, lietadlom, plavba loďou, návšteva Disneylandu). Peniazmi môžeme podporiť

aj rozvoj osobnosti (objavovanie darov vo forme vzdelávacích procesov, kultúrnych podujatí, umeleckých aktivít). Peniaze znamenajú po kvantitatívnej stránke pre človeka väčšiu slobodu pri rozhodovaní sa o zriadení si majetku.

  1. peniaze vnímať ako prekliatie alebo zneužívanie: najčastejší prípad žiaľ zlá predstava peňazí ako moci v súvislosti s korupciou, prirovnávanie určitej sumy k ľudskému životu, časté spory, hádky, krádeže, prostitúcia, zlatokopky, nelegálne kšefty. Toto všetko má žiaľ ďaleko od lásky a je to ohavné  v Božích očiach. Peniaze kazia charakter človeka až sa mnohí stanú ich otrokmi, čo smeruje k sebectvu a chorobnej závislosti a mnohokrát aj sklonom k samovražde. Je to veľmi dobrý prostriedok zlého na to, aby pobalamútil človeka k falošnej prvoradej priorite, ktorú uznáva hlavne svetský život, z čoho vyplýva nadvláda zlého a farizejstvo). V tomto zlom smere človek ľahko prepadne predstavám veľa vlastniť a znamenať niekto viac oproti inému. Je to v rozpore s chudobou, pretože v chudobnom človekovi prebýva trpiaci Kristus.

Zhrnutie: Peniaze môžu človeku dopomôcť k spáse jeho duše, ak ich využíva v súlade s Božou spravodlivosťou. Nie je to však plnohodnotný prostriedok, ktorý sám o sebe môže garantovať spásu duše. Na druhej strane však peniaze môžu človeku dopomôcť aj k jeho úplnej záhube – z človeka sa stane agresor, sebec, zlodej (podpora hnevu, nenávisti), alkoholik, drogový díler – preklínanie druhých, pýcha, odlúčenie od rodiny až sklon k samovražde (mnohokrát na margo motívu pomsty alebo závisti). Tiež niekto môže v dôsledku chorobnej závislosti po peniazoch dopomôcť k vydieraniu iných (nevinných), čím úplne manipuluje a podceňuje svojich bratov, resp. sestry. Peniaze môžu mať aj zlý dopad na podporu sexuality (prostitúcia, džigolo, sexuálne zneužívanie).

Prajem vám všetkým, aby ste si na Boží podnet prostredníctvom darov od Ducha Svätého vždy uvedomovali, že nám nepatrí žiaden majetok. Všetko máme na úkor Božej milosti a prozreteľnosti. Všetky prostriedky, ktorými nás Boh obdarováva, má slúžiť na dobré a obohacujúce účely voči nám i našim blížnym :). Pri poslednom súde bude Boha najviac zaujímať naše srdce. Urobili sme každý deň aspoň nejaký malý dobrý skutok? Boli sme voči sebe a voči druhým láskaví? Dokázali sme odpustiť i tomu, kto nám spôsobil tie najhlbšie zranenia na duši? Vedeli sme sa podeliť s druhými? Brali sme každého človeka, ktorého Boh stvoril, za rovnocenného? Bolo vaše svedomie a úmysly pred Bohom čisté a spravodlivé? Žite tak, aby ste tesne pred smrťou mohli vysloviť tieto slová:

Dobrý boj som bojoval. Beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú Jeho zjavenie.

V nasledovnej kapitole sa zameriame na preusporiadanie priorít v rebríčku hodnôt ľudstva ako výzvu na dosiahnutie plnohodnotného, zmysluplného a šťastného života.

Daniel Géze