Mnohí z vás si zrejme kladú otázku, prečo ľudstvo postihla pandémia vírusu. Je to vari Boží trest za naše hriechy? Pred akými hrozbami nás chce Boh uchrániť a k čomu nás pozýva? Poďme si spolu rozobrať určité pohľady na realitu dnešného (materiálneho) sveta, kam vôbec ľudstvo smeruje a čo je pre človeka najprioritnejšie. Sú vôbec ľudia šťastní? V čom/kom spočíva to pravé šťastie? Táto tematika je rozdelená do šiestich častí, pričom jednotlivé kapitoly budú popridávané postupne. Každý jeden z vás sa veru môže na čo tešiť :).

Ad1) Dôsledky nesprávneho usporiadania priorít (zameranie sa na materializmus a konzumný spôsob života)

Hlavný problém spočíva v tom, že ľudstvo má vo všeobecnosti chaos a nesprávnu orientáciu v hodnotách a prioritách, ich významu a dôležitosti úloh v živote človeka. Je to spôsobené tým, že sa človek díva na seba len ako na telesnú bytosť, pričom zabúda na duchovnú stránku osobnosti (duch a duša). Tento nedostatok sa prenáša z pokolenia na pokolenie. Ja osobne som zástanca toho, aby vstupovali do vážneho vzťahu dvaja zrelí ľudia – prepojení živým vzťahom s Bohom, ktorí presne vedia, čo v živote chcú, aké hodnoty chcú vyzdvihovať a aplikovať do výchovy potomkov hneď od útleho detstva (že Božie hodnoty sú tie najdôležitejšie). Vedieť sa obetovať pre druhého a vidieť druhého človeka ako dar z nebies – byť tu jeden pre druhého nezištne z lásky (aké by to bolo krásne a ako by sa celý svet zmenil k lepšiemu – by sme si všetci nažívali v harmónii medziľudských vzťahov). My ľudia si žiaľ nevážime vzácnosť a hodnotu darov, ktoré nám Boh dal nezištne z lásky. Dal nám dar života na planéte Zem, ktorú ešte navyše obohatil vzácnou faunou, flórou a hlavne prírodným zdrojom živín a vitamínov – ovocie, zelenina (dalo by sa uviesť aj viacero zdrojov – nerastné suroviny a ich ťažba). My ľudia sme vlastne „Pánmi Zeme“. Môžeme ju využívať na ťažbu nerastných surovín, na účely stavieb svojich vlastných príbytkov, na obrábanie pôdy; jednoducho všetky potrebné prírodné bohatstvá máme k dispozícii na to, aby sme sa napr. aj riadne zaodeli – teda mali k dispozícii odev na všetky ročné obdobia. My si žiaľ našu matičku Zem nevážime a využívame ju pre účely biznisu. Z tohto dôvodu vzniká nadmerné množstvo odpadu, ktoré ľudstvo nie je schopné spracovať. Zem sa znečisťuje čoraz viac a viac a k tomu dopomáhajú aj výpary z automobilových výfukových systémov. Lesy ako zdroj kyslíka sa postupne vytrácajú, lebo ich ľudstvo v poslednom čase hojne využíva ako plantáž na drevo, ktoré sa buď zmení na teplo (vykurovanie drevom) alebo na stavbu (rôzne rekreačné chaty, turistické centrá, strediská športových podujatí). Kritickým problémom celej ľudskej populácie je nerovnomerné pokrytie základných ľudských potrieb na planéte. Zatiaľ čo v niektorých častiach sveta si ľudia žijú v prepychu a blahobyte, ľudia v Afrike dennodenne bojujú v chudobných podmienkach o prežitie. Dostali sme dar rozumu a tvorivosti prostredníctvom Ducha Svätého – ora et labora – modli sa a pracuj a ora et aedifica – modli sa a buduj. Týmito darmi by sme sa mali podporovať v jednote (slúžiť nimi Bohu – na zveľaďovanie materiálno-duchovných hodnôt u človeka a uľahčovanie každodenného života) a nie si vzájomne konkurovať, či utláčať sa. V nasledujúcom článku sa môžete tešiť na objasnenie príčiny, prečo ľudstvo a z akých dôvodov
preferuje materiálnu (telesnú) stránku osobnosti pred duchovnou; resp. aké sú najsilnejšie zbrane diabla. Zároveň si objasníme, čo konkrétne vyjadruje slovné spojenie „zrelí ľudia“.

Daniel Géze